Moją przy­godę z fryz­jer­st­wem zaczęłam w 1989 roku w rodzin­nym Ełku. Trzy lata później zdobyłam tytuł czelad­nika i rozpoczęłam pracę zawodową. Po trzech lat­ach pracy przys­tąpiłam do egza­minu mis­tr­zowskiego, który zdałam z wyróżnie­niem. W trak­cie trzymiesięcznego kursu w polsko-​włoskiej Akademii Fryz­jer­skiej Gabriel w Kaliszu, miałam okazję szkolić się wśród wybit­nych włos­kich styl­istów jak Ond­ina Poz­za­tello.

Po ukończe­niu kursu pod­jęłam pracę w Salonie Urody Gabriel w Olsz­tynie, w którym pra­cow­ałam 9 lat. W między­cza­sie szkoliłam się między innymi w Studiu Wella w Warsza­wie oraz brałam udział w sem­i­nar­i­ach fryz­jer­s­kich, które odby­wały się w Lon­dynie, Barcelonie oraz w Leipzig w Niem­czech. W 2004 roku ukończyłam szkole­nie z zakresu przedłuża­nia i zagęszcza­nia włosów — Bal­main Paris w Warsza­wie. W 2008 roku rozpoczęłam własną dzi­ałal­ność otwier­a­jąc Ate­lier Fryz­jer­skie  w Olsz­tynie.